Privacyverklaring Iris Contessa

Bij het verlenen van diensten door Iris Contessa worden persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Iris Willems (eigenaar)
KvK-nummer: 66058368
Tel: +31 (0)6 247 894 33
E-mail: info@iriscontessa.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van diensten van Iris Contessa verstrekt u uw persoonsgegevens zodat deze diensten kunnen worden verleend. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Iris Contessa uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een coachtraject of workshop.

Persoonsgegevens
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:
– NAW-gegevens
– Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
– Inhoud van communicatie
– IP-adres
– Doeleinden
– De persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:
– Het onderhouden van contact
– Het bieden van een persoonlijk coachtraject of workshop
– Beheer van het cliëntenbestand
– Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
– Verbetering van de dienstverlening
– Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
– Facturering
– Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
– Marketing
– Nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject of een workshop. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject of een workshop. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Iris Contessa zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u, kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Iris Contessa zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. De website slaat geen extra cookies op buiten de vereiste technische cookies voor de werking van de website.

Uw rechten
U heeft het recht om Iris Contessa een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Iris Contessa verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Iris Willems (eigenaar)
Tel: +31 (0)6 247 894 33
E-mail: info@iriscontessa.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Komen wij er niet samen uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom geregeld deze verklaring, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 februari 2020.